Poniedziałek - Piątek08:00-20:00
AdresKłobucka 6D lokal U3, Warszawa
Telefon+48223071040

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony www.tatastomatolog.com

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową, dlatego przedstawiamy podstawowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem usług medycznych, wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest MVLL Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 7/6, NIP: 5213975515, REGON: 522515504

Możesz się z nami skontaktować:

– dzwoniąc do nas pod numer telefonu: 223071040

– pisząc na adres naszej siedziby

– wysyłając e-mail na adres: kontakt@tatastomatolog.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Panią Joannę Krawczyk na Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą Państwo skontaktować się we wszystkich w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@eksperciodo.pl

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Pana/Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art.9 ust.2 lit h RODO w zw. z art.3 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej oraz art.24 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

– ustalenia Państwa tożsamości przez udzieleniem świadczenia zdrowotnego, poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (kontakt telefoniczny) jak również w naszej placówce na recepcji lub w gabinecie lekarskim – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO, art. 9 ust. 2 litera h) RODO    w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.;

– kontaktu pod podany przez Państwa numer telefonu czy adres e-mail w celu np. potwierdzenia rezerwacji/odwołania terminu wizyty oraz w celu przypomnienia o wizycie, konieczności przygotowania się do wizyty czy zabiegu jak również o możliwości odbioru wyniku badań – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO oraz art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami;

– prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – podstawa prawna art. 9 ust. 2 litera h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ;

– kontaktu pod podany przez Państwa numer telefonu czy adres e-mail w celu np. potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu wizyty, jak również w celu przypomnienia o wizycie– podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO oraz art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora;

– udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną przez Państwa na nasz adres e-mail – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora;

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO;

– prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie placówki – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora;

– prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spoczywających na nas obowiązków np. wystawienia rachunku za usługę, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

DANE, KTÓRE MOŻEMY PRZETWARZAĆ

 

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na naszej stronie https://tatastomatolog.com/

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe, co do zasady, będziemy przetwarzać:

– przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej – okres liczony jest od dokonania w niej ostatniego wpisu;

– przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

– przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

– przez 5 lat – w związku z nagrywaniem rozmów na Naszej infolinii;

– przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;

– do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

Utrwalone nagrania z Monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w niniejszym akapicie, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Mają Państwo prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia. W zakresie ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych przysługuje Państwu prawo w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych oraz wypadku niektórych zgód. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

ODBIORCY DANYCH

 

 • Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom i podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych usług medycznych (np. laboratoria, pracownie);
 • Podmiotom, które wspierają nas w zakresie usług IT;
 • Biuro rachunkowe;
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 • Podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej i doradczej;
 • osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia;
 • udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

PLIKI COOKIES

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.